UHERSKOBRODŠTÍ  PATRIOTI

S  T  A  N  O  V Y

Čl. 1.

1. Název občanského sdružení

Uherskobrodští patrioti

2. Sídlo sdružení

Hodinářská 299, 688 01 Uherský Brod 1

Čl. 2.

Postavení sdružení

1.       Sdružení je organizace dobrovolná, nepolitická, příspěvková, výběrová.

2.       Sdružení je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem.

3.       Zřizuje se na dobu neurčitou.

Čl. 3.

Poslání sdružení – cíl činnosti

1.      Sdružovat občany, kteří mají zájem pečovat o historický odkaz osobností a rodáků Uherského Brodu, o architektonickou tradici města.

2.    Propagovat historické ale i současné hodnoty města.

3.    Pořádat přednášky, besedy a setkání s významnými rodáky a diskuze o důležitých rozhodnutích.

4.    Prosazovat aktivity ke zlepšení kulturního života ve městě.

5.    Působit proti záměrům, které by mohly poškodit město a jeho dobré jméno.

6.    Spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí v rámci propagace města a činnosti sdružení.

7.   Spolupracovat s kulturně společenskými organizacemi, zejména v oblasti historie.

8.    Vydávat jubilejní tisky, bulletin apod. ve spolupráci s informačním střediskem.

Čl. 4.

Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát každý plnoletý občan tj. fyzická nebo právnická osoba, mající trvalé bydliště v Uherském Brodě nebo zde prožil významnou část svého života.

Členství ve sdružení je:

1. Řádné

2. Přispívající

3. Čestné

1. Členství řádné

Řádným členem se může stát aktivní osoba, jehož členství schválí valná hromada sdružení na základě doporučení výboru.

2. Členství přispívající

Přispívajícími členy mohou být i fyzické a právnické osoby, které chtějí finančně, materiálně nebo odborně přispívat k naplnění cílů sdružení a o jejichž přijetí rozhodne výbor sdružení.

3. Členství čestné

Čestným členem může být pouze fyzická osoba, jejíž přínos k naplnění cílů sdružení byl anebo je, tak mimořádně významný, že si zasluhuje tuto čestnou formu ocenění. Čestný člen je osvobozen od placení povinných členských příspěvků.

Čl. 5.

Práva a povinnosti řádných členů

1.    Aktivně přistupují ke všem akcím sdružení.

2.    Podílejí se na akcích sdružení.

3.    Po dohodě s výborem a na základě jeho doporučení, mohou pořádat akce shodné s cílem sdružení.

4.    Volit členy výboru, revizní komise a sami být voleni.

5.    Platit roční členské příspěvky a zúčastňovat se členských schůzí.

6.    Poskytovat dle svých možností a schopností pomoc při zajišťování akcí pořádaných sdružením.

7.    Dodržovat stanovy sdružení a společenskou etiku.

Čl. 6.

Zánik členství

1.    Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení ze sdružení.

2.    Nezaplacením členského příspěvku do 30. června běžného roku. O výjimkách rozhoduje výbor sdružení.

3.    Zrušením členství na základě zdůvodněného návrhu, kterýmkoliv členem sdružení. Návrh musí být projednán a schválen výborem sdružení.

4.    Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby.

Čl. 7.

Orgány sdružení

1. Valná hromada

2.   Výbor sdružení

3.   Předseda

4.   Místopředseda

5.   Pokladník

6.   Revizor účtů

Čl. 8.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je svolávána výborem sdružení jedenkrát ročně.

Schvaluje:

1.    Stanovy sdružení.

2.    Plán hospodaření.

3.    Zprávy výboru a komisí o činnosti sdružení.

4.    Výši zápisného a členských příspěvků.

5.    Projednává a schvaluje roční plán sdružení.

6.    Schvaluje přijetí nových členů.

7.    Valné hromady se zúčastňují všichni členové sdružení s hlasem rozhodujícím.

8.    Vyskytnou-li se mimořádně důležité problémy a jejich řešení je nezbytné, může svolat výbor sdružení mimořádnou valnou hromadu.

9.    Valnou hromadu může svolat výbor sdružení  požádá-li o to písemně nejméně 1/3 řádných členů sdružení.

10. Svolání musí  být písemně zprostředkováno všem členům sdružení nejméně 10 dnů předem.

11. Valná hromada je usnášení schopná nadpoloviční většinou řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných.

12.  Výbor sdružení může pozvat na valnou hromadu hosty, kteří ale nemají hlasovací právo.

13. Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, je bez dalšího svolávání o půl hodiny později uskutečněna náhradní valná hromada. Ta je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných. Usnášení je platné, hlasuje-li pro ně většina přítomných členů.

14.  Valná hromada rozhoduje o zániku sdružení.

Čl. 9.

Práva valné hromady

1.    Volí a odvolává členy výboru v minimálním počtu 3 a maximálním 7.

2.    Volí a odvolává dva revizory účtů, kteří nesmějí být členy výboru.

3.    Projednává a mění stanovy sdružení.

4.    Odvolává a volí předsedu sdružení podle návrhu výboru na funkční období čtyř let.

5.    Rozhoduje o členství ve sdružení.

Čl. 10.

Členská schůze

1.    Členská schůze se schází zpravidla lx měsíčně, podle ročního plánu práce.

2.    Je řízena předsedou sdružení nebo místopředsedou nebo jim pověřeným zástupcem.

3.    Navrhuje a schvaluje pořádané akce.

4.    Průběžně hodnotí plnění úkolů a činnosti, řeší aktuální problémy v rámci stanov.

5.    Za přípravu a průběh členské schůze odpovídá výbor.

Čl. 11.

Výbor sdružení

Výbor organizuje a řídí činnost sdružení mezi jednotlivými členskými schůzemi a valnou hromadou.

1.    Členové výboru jsou voleni valnou hromadou.

2.    Výbor má nejméně 3 a nejvíce 7 členů.

3.    Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

4.    Výbor řídí činnost sdružení v období mezi konáním valné hromady

3.    Rozhoduje nadpoloviční většinou z plného počtu svých členů.

4.    Přijímá návrhy a doporučuje valné hromadě přijetí řádných členů sdružení.

5.    Rozhoduje o přijetí přispívajících členů.

6.    Navrhuje ustavení mimořádných pracovních komisí (výstavní komise, soutěžní komise, redakční kruhy apod.).

7.    Jmenuje místopředsedu sdružení, který je současně i tajemníkem výboru sdružení.

8.    Jmenuje pokladníka sdružení.

9.    Zpracovává plán hospodaření na běžný rok a předkládá jej valné hromadě ke schválení.

10. Navrhuje výši členských příspěvků pro řádné členy, výši zápisného pro řádné členy.

11. Zpracovává a předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti sdružení.

12. Předkládá valné hromadě ke schválení návrh plánu  práce na běžný rok.

13. Zajišťuje řádnou evidenci členů sdružení a vede dokumentaci o jejich činnosti.      

Č1.12.

Předseda sdružení

1. Předseda sdružení je volený valnou hromadou z řad členů výboru. Je statutárním zástupcem sdružení.

Zastupuje sdružení na veřejnosti.

2.    Předseda musí být občanem Uherského Brodu a je oprávněn jménem sdružení jednat a podepisovat všechny dokumenty.

2.      Předseda může pověřit svým zastupováním i jiné členy výboru, včetně podepisování dokumentů členy mající podpisové právo.

Čl. 13.

Místopředseda sdružení

1.    Místopředseda sdružení je volen výborem sdružení.

2.    Připravuje podklady projednání výboru.

3.    Zastupuje sdružení na veřejnosti.

4.    Koordinuje činnost sdružení.

5.    Zajišťuje propagaci sdružení ve sdělovacích prostředcích.

6.    V nepřítomnosti předsedy sdružení řídí schůze výboru a členské schůze.

7.    Přijímá žádosti o přijetí uchazečů o řádné členství a předává je výboru sdružení.

8.    Zajišťuje řádné fungování činnosti sdružení a úzce spolupracuje s předsedou a všemi členy výboru.

9.    Pověřuje členy výboru plněním úkolů a kontroluje jejich plnění.

10. Vyřizuje korespondenci.

Čl. 14.

Pokladník sdružení

1.    Pokladník sdružení je volený výborem sdružení.

2.    Zabezpečuje optimální hospodaření s finančními prostředky a dodržuje zákon o účetnictví.

3.    Vede samostatný účet sdružení.

4.    Jedenkrát za čtvrt roku podává výboru zprávu o stavu účtu a pokladny.

5.    Zpracovává roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření.

Čl. 15.

Revizor účtů

1.    Revizor účtů je volen valnou hromadou.

2.    Povinností revizora je jedenkrát ročně zajistit dokladovou kontrolu hospodaření a pro každou valnou hromadu připravit písemnou zprávu o hospodaření sdružení.

3.    Revizor účtů nesmí být členem výboru sdružení.

Čl. 16.

Hospodaření

1.    Sdružení hospodaří na základě plánu hospodaření zpracovaného výborem a schváleného valnou hromadou.

2.    Příjmy sdružení tvoří:

– zápisné

– členské příspěvky

– dotace, nadace, sponzorské příspěvky

– dary

3.    Finanční prostředky jsou využívány zejména na:

– financování základních činností podle těchto stanov

– pořádání akcí týkajících se činnosti sdružení

– vydávání pozvánek, almanachů a jiných tiskovin bezprostředně se týkajících života sdružení a činnosti v městě Uherský Brod

– nezbytnou korespondenci a administrativu

4.    Sdružení hospodaří s archivem činnosti a prací sdružení

– vede dokumentaci o darech věnovaných do fondu sdružení

– vede inventarizační deník (knihu) o nabytém movitém majetku a spravuje tento majetek podle obecně platných předpisů.

Čl. 17.

Zánik sdružení

1.    Na základě rozhodnutí valné hromady může dojít i k zániku sdružení.

2.    Na základě rozhodnutí valné hromady o zániku sdružení budou vypořádány závazky a naloženo se zbylým majetkem podle obecně platných předpisů.

Milan Bouda v.r.
…………………………………

V Uherském Brodě: 10. Března 2010                                                                  podpis předsedy sdružení

Komentáře nejsou povoleny.