Legionářský vlak v Uherském Brodě

Nebývá to často, vlastně si ani nepamatuji, zda vůbec. O co jde? O nic menšího než o několikadenní zastávku historického legionářského vlaku na nádraží v Uherském Brodě. Panuje všeobecné mínění a znalosti o působení legionářů na různých frontách, ale aby vlak pobýval několik dní v Uherském Brodě? Ale to není všechno. V útrobách vlaku našel pan Tomáš Kment dokumenty o našem dědečkovi Jaroslavu Pešovi,Broďanovi jeho působení v legiích, hodnost, zařazení u vojska, datum a místo úmrtí. A navíc objevil vzácnou fotografii celé dědečkovi rodiny. Na ní je Jaroslav Peša se svou manželkou Marií. Před nimi zleva je má maminka Jaroslava Kmentová, rozená Pešová. Vedle ní její sestra, má teta Libuše Tandlerová, rozená Pešová. Fotografie bude patrně z roku 1932-1934 a v Košicích ,kde po válce legionář Jaroslav Peša Působil u čsl. drah a kde v roce 1935 na zápal mozkových blan zemřel. Celá rodina se pak vrátíla zpět do Uherského Brodu.

PESA Jaroslav
*10.9.1894
Jm6no: Jaroslav
Pfijmenl: PESA
Datum narozenl: 1 0.9.1 894 (1 1.9.1 894)
Obec narozenl: Bzová
Okres narozenl: Uhersk6 Hradi$t€
Domovsk6 obec: Bzová
Domovskf okrcs: Uhersk€ HradiSte
Vzd6lSnl: ob.2
Zam6stn6nl: maltl pokojU
Vyznini: flm.kat.
PrczenGnl slulba u rakousko-uhersk6ho rltvaru: 3.p.pl.
Rakousko.uherskf ftvar v dob6 zajeti: 3.p.pl.
Datum zajetf: 19.8.1917
Mlsto zaJetf: Selo
Hodnost v dob6 zajetl: svobodnlk
Datum pod6nl pflhl5Sky do legii: 10.3.1918
Mlsto pod6nl pfihl65ky do legii: Padula
Datum zalazent do legil: 29.4.1918
Jednotka v dob6 zalazenl: 31.p.p|. (Cs. bgie v lt6lii)
Hodnost v dob6 zaltazent: vojln
Konec v legilch: 14.8.1920 (DM X)
Poslednl ftvar v legllch: 31.p.p|.
Posledni hodnost v legilch: Cetal
Datum omrti: 19.5.1935
Mlsto fmrtl: Ko5ice
Pozn6mka: sluZba v legii od ‘10.3.1918 do 31.12.1919

I zl

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář